Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TIETY - Tietotyötutkinto

TIETY – Tietotyötutkinto on työelämälähtöinen ja soveltava tieto- ja viestintäteknistä osaamista edistävä tutkinto. Tutkinnon tavoitteena on kehittää yhteisöllistä osaamista työyhteisöissä ja organisaatioissa. Tutkinnon suorittaja omaksuu uusia toimintamalleja ja käytänteitä tietotyössä. Suoritettuaan TIETY-tutkinnon hän pystyy toimimaan tehokkaasti ja innovatiivisesti toimialallaan ja omissa työtehtävissään sekä työyhteisössään. Lisäksi suorittaja osaa aktiivisesti etsiä uusia omaa ja organisaation toimintaa kehittäviä ratkaisuja sekä tutkia niiden käyttömahdollisuuksia luovasti ja kriittisesti.

Tutkinto noudattaa seuraavia lähtökohtia:

 • Tutkinto edistää suorittajan tietotyöosaamista, eli tieto- ja viestintäteknisten välineiden soveltamista ja hyödyntämistä erilaisissa työtilanteissa. Tutkinnossa keskitytään monikanavaisessa toimintaympäristössä tarvittaviin eri työntekijäryhmille soveltuviin yhteisiin valmiuksiin.
 • Tutkinto on soveltava, jolloin tutkintoon johtavan koulutuksen aikana osallistujien taidot kytketään konkreettisiin työtilanteisiin ja -tehtäviin.
 • Tutkinnon kautta edistetään yksilöiden kykyä toimia ammatillisissa ryhmissä ja verkostoissa tieto- ja viestintäteknologiaa välineenä käyttäen.
 • Yhteisöllinen työskentely ja viestintä on keskeisessä asemassa tutkinnon suorittamisessa.
 • Tutkinto on monikäyttöinen ja se soveltuu erilaisten kohderyhmien tarpeisiin.
 • Moduuleja voi suorittaa myös yksittäin.
 • Tutkinto on ohjelmistoriippumaton.

Tutkinnon rakenne

TIETY – Tietotyötutkinto muodostuu neljästä moduulista. Tutkintotodistus kirjoitetaan, kun kaikki neljä moduulia on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon moduuleja voidaan suorittaa myös yksittäin. Osasuorituksista kirjoitetaan tarvittaessa opintokortti. Tutkinnon voi täydentää myöhemmin suorittamalla puuttuvat moduulit.

Moduulien suoritus- ja kouluttamisjärjestys on vapaasti valittavissa. Tutkinnon suosituslaajuus on 7,5 opintopistettä.

Tutkinnon moduulit:

 1. Työ tietoyhteiskunnassa
 2. Yhteistoiminta ja viestintä
 3. Tiedonhaku ja hallinta
 4. Tietoturva ja tietosuoja

Esitietovaatimuksena on tietokoneen ja perussovellusohjelmien käyttötaito. Riittävä lähtötaso on @-kortin tasoinen osaaminen. @-kortin tutkinnon perusteisiin voi tutustua osoitteessa http://www.tieke.fi/@-kortti  

TIETY-tutkinnon perusteet

Kaikkien moduulien tutkinnon perusteet tulostettavana versiona (pdf). Tutkinnon perusteissa on määritelty kaikkien moduulien vähimmäisvaatimukset.

Tutkinnon suorittaminen ja arviointi

Koulutuksen alussa koulutuksen tavoitteet ja suunnitelmat käydään läpi yhdessä  koulutusryhmän/koulutettavan tahon kanssa. Lisäksi huomioidaan työnantajan tavoitteet  suhteessa ryhmän tavoitteisiin. Tavoitteena on antaa tutkinnon suorittajalle selkeä käsitys koko tutkinnon tavoitteista, sisällöistä sekä oman osaamisen tasosta.

Tutkinnon perusteissa on määritelty kaikille moduuleille vähimmäisvaatimukset, jotka tutkinnon suorittaja osoittaa kahdella tasolla:

 1. Ymmärtäminen: Tutkinnon suorittaja ymmärtää tietotyöhön liittyvät peruskäsitteet.
 2. Soveltaminen: Tutkinnon suorittaja osaa soveltaa opittuja taitoja käytännössä. Tämä tarkoittaa soveltavaa teknisten menetelmien hallintaa, työskentelymenetelmien kriittistä tarkastelua ja kykyä niiden kehittämiseen.

Tutkinnon moduulit arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Arviointi perustuu moduulikohtaisesti online- eli teoriakokeeseen, näyttökokeisiin ja koulutuksen aikaisiin tehtäviin.

Näyttökokeet ja koulutuksen aikaiset tehtävät muodostavat suorituskokonaisuuden, jossa näyttökokeen osuus on 80 % suorituksesta ja tehtävien osuus 20 %. Tehtävät voivat olla moduulikohtaisia tai useamman moduulin kattavia laajempia kehitystehtäviä.

Online- ja näyttökokeet

Moduuli 1, Työ tietoyhteiskunnassa, suoritetaan online-kokeena, jonka kestoaika on 45 minuuttia. Online-kokeessa on käsitteitä ja teoriaa testaavia monivalintakysymyksiä sekä ymmärtämistä testaavia avoimia kysymyksiä. Online-kokeen läpäisyvaatimus on 75 %.

Moduulien 2 – 4 arviointi perustuu moduuleihin liittyviin tehtäviin ja näyttökokeisiin. Pääpaino osaamisen arvioinnissa on näyttökokeissa eli työelämälähtöisissä soveltavissa tehtävissä.  Näyttökokeita valmisteltaessa pyritään huomioimaan tutkinnon suorittajien työympäristö. 

Näyttökokeen kesto on 2 tuntia ja sen läpäisyvaatimus on 90 %. Näyttökokeissa saa käyttää apuna muistiinpanoja, ohjekirjoja, käsikirjoja ja internetiä.

Tutkintoon sisältyvät ryhmätyöt ja etätehtävät

Tutkintoon valmistava koulutus sisältää moduulikohtaisesti koulutuksen aikana määriteltäviä tehtäviä, jotka ovat suorittajan työhön, työtapoihin ja työyhteisöön liittyviä. Ne voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätehtävinä. Tehtävät ovat osa tutkinnon suorittamista.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence