Järjestöissä ollaan valmiita digiin - somea ei enää pelätä

Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

 Digitalisaation mahdollisuudet tiedostetaan, mutta uskallusta, osaamista ja resursseja itse toteutukseen puuttuu vielä, käy ilmi järjestöjen digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja sosiaalisen median tilaa selvittävästä Järjestödigi-kartoituksesta.

Digitalisaatio yhdistetään vahvasti viestintään, kampanjointiin ja tapahtumamarkkinointiin. Merkitystä digitalisaatiolla koetaan olevan myös järjestön toiminnan tehostumiseen, sujuvuuteen, läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen.

Ymmärrys digitalisaatiota kohtaan vaikuttaa etenevän samalla tavalla kuin sosiaalisen median arkipäiväistymisen kohdalla järjestöissä on käynyt: digitalisaatiota ajatellaan vielä välinelähtöisesti ja vasta harvat osaavat ajatella työkalujen tarjoamia mahdollisuuksia luoda järjestöön kokonaan uudenlaista toimintakulttuuria.

”Kartoituksesta näkyy, että järjestöissä on alettu hahmottamaan digitalisaation mahdollisuuksia kehittää toimintaa ihmisten odotuksia vastaavaksi. Jäsenten ja muiden kohderyhmien osallistaminen kehittämistyöhön on kuitenkin vielä vähäistä”, kertoo Avoine Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Heikkilä.

Digiosaamisesta perustaito

Järjestöissä – aivan kuten muissakin organisaatioissa – osaamisessa on suuria eroja niin järjestöjen kuin yksilöiden välillä. “Osa peräänkuuluttaa perustaitoja laitteen käytöstä ja sähköpostista lähtien, kun toisilla osaamisen kehittämistarpeet painottuvat esimerkiksi data-analytiikkaan”, toteaa TIEKE ry:n digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja Hanna Vuohelainen.

Kartoituksen perusteella yhteisöllisen työskentelyn taitoihin kaivataan lisäosaamista kaikenkokoisissa järjestöissä. Yhteisöllisen työskentelyn kehittäminen kiinnostaa järjestöjä etenkin hallitustyössä ja projektien hallinnassa.

Järjestöissä on huomattu, että digitaalisten viestintävälineiden kanssa tulee ottaa huomioon järjestön jäsenten ja kohderyhmän digikunto. Viestinnän kanavat pitää sovittaa vastaanottajien digiosaamisen ja tavoitettavuuden mukaan.

Sosiaalinen media on kiinteä osa järjestöjen arkea

Kartoituksen osana selvitettiin suomalaisten järjestöjen sosiaalisen median käyttöä ja vertailtiin tuloksia Viestintä-Piritta Oy:n kolmena aiempana vuonna toteuttamiin järjestösome-kartoituksiin.

Yhtenä merkittävimmistä eroista oli järjestöjen tai sen edustajien kohtaama vihapuhe, häiriköinti tai kriittinen kommentointi, jota tänä vuonna ei koettu yhtä suurena ongelmana kuin vuonna 2016.

Viestinnän pirstaloituminen ja ihmisten lokeroituminen eri some-yhteisöihin nostettiin sen sijaan esiin entistä suurempana haasteena niin pienten kuin suurten järjestöjen keskuudessa.

“Järjestöissä halutaan panostaa nyt käytössä oleviin some-kanaviin sen sijaan, että avattaisiin uusia. Tämä käy ilmi tuloksista jo kolmatta kertaa ja kertoo samalla some-viestinnän suunnitelmallisuuden vahvistumisesta järjestöissä”, vetää yhteen Viestintä-Piritta Oy:n toimitusjohtaja Piritta Seppälä.

Yleisesti ottaen sosiaalinen media koetaan entistä arkisempana ja merkityksellisempänä mahdollisuutena järjestöille viestiä, markkinoida ja tehdä järjestötyötä.

 


 

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen. Kartoitus tehtiin tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa Avoine Oy:n, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä.

Kartoituksen 383 vastaajaa olivat järjestöjen työntekijöitä, johtajia, kehittäjiä, viestijöitä ja luottamushenkilöitä lähes kaikilta järjestösektoreilta.

Järjestödigi 2017 -kartoituksen tulokset julkaistiin aamiaistilaisuuden yhteydessä 15.12.2017.

 

 

 


 

Lisätietoja:

Hanna Vuohelainen, digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja, TIEKE, 050-587 4284, hanna.vuohelainen[at]tieke.fi

Piritta Seppälä, toimitusjohtaja, Viestintä-Piritta Oy. 0400-622 046, piritta[at]viestintapiritta.fi

Tuomo Heikkilä, toimitusjohtaja, Avoine Oy. 040-739 3955, tuomo.heikkila[at]avoine.fi

 

  • Ei leimoja

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence